Poliittinen tausta 2011-2013

Opiskelijat ovat marssineet ja järjestäneet mielenosoituksia ilmaisen ja laadukkaan koulutuksen puolesta. Mapucheihin on kohdistunut hyökkäyksiä ja heitä on vangittu.

Kummilapset

Stipendit ja opiskelujen rahoitus

Kun stipendejä alettiin jakaa Primer Aquassa, se koski aluksi vain peruskoulun oppilaita. Tällä hetkellä stipendejä saavista lapsista 28 opiskelee peruskoulussa, 29 lukiossa, 5 lasta on keskeyttänyt opintonsa ja kuudelta lapselta on päättynyt kummituki.

Solidaarisuus rahoitti kymmenen nuoren lukio-opintoja, joista kaksi nuorta on päässyt yliopistoon. Tämä on osoitus työn vaikutuksesta: aiemmin lapset eivät käyneet loppuun peruskouluakaan ja jos kävivät, vain harva jatkoi siitä eteenpäin.

Kummilasten koulunkäynnin tilanneselvitys kertoo lasten/nuorten unelmista saada käydä koulua mahdollisimman pitkään.

Esimerkiksi Jazmin haluaisi opiskella lakia, Fabiola on hyvä oppilas ja haluaisi jatkaa yliopistoon, Delmira on anonut stipendiä päästääkseen opiskelemaan lääketiedettä ilmaiseksi Kuubaan, Cecilia haluaa käydä lukion loppuun ja valmistautua sitten yliopistoon, Lorena on todella hyvä oppilas, jolla on halua jatkaa lukioon ja jos mahdollista yliopistoon…

Yliopistoihin hakeminen

Yliopistoihin pääsy edellyttää hyviä arvosanoja. Pääsyvaatimuksia ovat menestyminen valtakunnallisessa tasokokeessa (60 %) ja lukion keskiarvo (40 %). Kustannukset ovat opintosuunnasta riippuen erilaisia.

Eduardo, joka pääsi opiskelemaan Santiagon yliopistoon insinööritutkintoa, joutuu maksamaan vuodessa n. 3000 euroa opinnoistaan ja asumisestaan. Koska hän kuuluu alkuperäiskansaan, hän saa valtiolta tukea 1950 euroa vuodessa. Eduardo on joutunut ottamaan pankista lainaa, jonka takaisinmaksu saattaa olla vaikeaa.

Tukiopetus ja luovan toiminnan kerhot

Toimintavuosina tarjottiin tietotekniikan opintoja 8-luokkalaisille. Liikuntakasvatuksen kautta ryhmässä opeteltiin työskentelyä ja vastuullisuutta. Myös matematiikan ja espanjan kielen tukiopetusta tarjottiin 4- ja 8-luokkalaisille

Edellä mainittujen lisäksi lauantaisin järjestettiin työpajoja, joissa käsiteltiin taidetta, ympäristöä, mapuchekulttuuria ja jaettiin tietoa mahdollisuuksista saada avustuksia opintoihin sekä eri yliopistoista ja opinnoista niissä.

Kesäleiri

Leiritoiminta käynnistettiin vuonna 2008. Tarkoituksena on ollut luoda leirille lapsia varten tavoitteellinen ohjelma. Leirillä käsitellään mm. terveellisiä elämäntapoja, lasten oikeuksia sekä velvollisuuksia ja tutustutaan omaan kulttuuriin.

Leirille osallistuneiden määrä on vuosien aikana kasvanut. Ensimmäisellä leirillä oli vain 25 lasta, vuonna 2014 leirillä oli jo 110 lasta sekä 25 aikuista ohjaajaa. Leiritoiminnasta on tullut osa kunnallista toimintaa. Kunta osallistuu leiritoiminnan kustannuksiin, avustaa kuljetuksissa ja tarvikehankinnoissa.

Äitien ryhmä

Äidit perustivat käsityöyhdistyksen 2008. Yhdistyksen tarkoituksena on elvyttää vanhoja käsityöperinteitä ja saada tuotteita myyntiin.

Eläkeläiset ry:n avun kautta korjattiin 10 taloa, joissa asuu vanhuksia. Ryhmä on hankkinut petivaatteita ja peruselintarvikkeita ryhmästä ohjataan ihmisiä Tiruan kunnan terveydenhoidon piiriin.

Parasta Lapsille ry ja P.I.D.E.E.

Parasta Lapsille ry:n ja P.I.D.E.En yhteistyö on luonut uusia mahdollisuuksia lapsilähtöisen kunnallisen työn suunnitteluun sekä yhteisöllisen politiikan kehittämiseen. Kuluneiden vuosien aikana toimintaan ovat tulleet mukaan Tiruan kunta, Tiruan perheiden terveyskeskus, Labkence -järjestö ja kansallinen opintotuki- ja avustusjärjestö JUNAEB.

Psykososiaalinen toiminta

”Lapset ovat niitä henkilöitä, jotka ovat kärsineet näinä vuosina poliisivoimien alueella harjoittamasta väkivallasta liittyen maanomistus- ja kalastusoikeuskysymyksiin. Näihin seikkoihin viitaten keskeiseksi tavoitteeksi nostettiin lasten oikeuksien kunnioittaminen ja niiden toteutumisen valvominen”

Toiminnan arvoja ja tavoitteita

Kaikilla on oikeus oppia, vapaus ilmaista itseään ja oikeus tehdä päätöksiä kaikilla oman elämän alueilla. Toiminnan kautta nostetaan alkuperäiskulttuurin arvostusta ja vahvistetaan lasten tietoisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta omaan kulttuuriin.

Toimintaa tehdään YK:n Lapsen Oikeuksien Sopimuksen artikla 30:n pohjalta (oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin)

Saavutukset

Seuraaviin asioihin koulutyössä kiinnitettiin huomiota sekä puututtiin: koulunkäynnin keskeytyminen, luokalle jääminen, käytöshäiriöt, fyysinen väkivalta/pahoinpitely. Autettiin lapsia ja perheitä suoraan järjestämällä keskusteluja liittyen yllä oleviin seikkoihin.

Järjestettiin myös kahdeksan työpajapäivää opettajille ja vanhemmille.

Työpajojen teemat olivat:

  • lasten oikeuksien vakava loukkaaminen (seksuaalinen hyväksikäyttö) ja niihin puuttuminen
  • rikosoikeudelliset toimenpiteet
  • kouluväkivalta
  • kunnioittava koulu
  • Lapsen Oikeuksien Sopimus ja sen sisältö ja käytäntöön vieminen
  • kolme mapuchekulttuuriin keskittyvää teemapäivää, joihin osallistuivat lapset, vanhemmat ja opettajat.

Julkista tiedottamista kehitettiin hyödyntäen sosiaalista mediaa.

Työntekijöiden tehtäväkuvauksia kehitettiin tuomaan toimintaan lisää tietotaitoa.

Tulevaisuus – miten jatkamme?

Toiminta perustuu lasten oikeuksiin. Tavoitteena on, että kokemus siirtyy pysyväksi voimavaraksi Tiruan alueella. Yhteistyötä kehitetään ja lujitetaan sellaisten tahojen kanssa, jotka työskentelevät lasten oikeuksien ja kasvatuksen parissa.

Nostetaan Mapuchelasten arkipäivän todellisuutta esiin sosiaalisen median kautta ja tuotetaan sekä kirjallista että visuaalista tietoa projektista.

Projekti 2007–2013